Nieuws

Nieuwe NAM Gasleiding

12 april 2010, 10:40 uur | NAM.nl

Nieuwe NAM-gasleiding om aan piekvraag naar aardgas te voldoen

Aanleg ondergrondse gastransportleiding tussen Norg en Sappemeer

De NAM wil een ondergrondse gastransport-leiding aanleggen tussen haar gasopslaglocatie bij Norg en het overslagstation van aardgas uit het Groningen-gasveld in Sappemeer. De geplande leiding zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan de piekvraag naar aardgas kan worden voldaan. De NAM heeft de startnotitie voor dit project ingediend bij de verantwoordelijke instanties (startnotitie is per 1 april te downloaden van de website van Bureau Energieprojecten). Dit project valt onder de zogeheten rijkscoördinatieregeling, daarom wordt de planvorming en het vergunningentraject gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. De NAM streeft ernaar om de aanleg van de leiding af te ronden voor de winter van 2012/2013.

Het Groningen-gasveld speelt al sinds de jaren zestig een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. Door de geleidelijke afname van de druk in dit gasveld in de afgelopen decennia zijn maatregelen nodig om ook tijdens piekvraag voldoende aardgas te kunnen leveren.
Eind jaren negentig werd daarom onder meer de ondergrondse gasopslag in Norg aangelegd. Zomers wordt in Norg een deel van het geproduceerde aardgas uit het Groningen-gasveld opgeslagen. In de winter, als de vraag naar aardgas sterk toeneemt (piekvraag), kan de gasopslag Norg bijspringen. Deze rol wordt steeds belangrijker in de toekomst. Omdat de huidige pijpleiding tussen de gasopslag in Norg en het overslagstation in Sappemeer te weinig capaciteit heeft om aan die groeiende vraag te voldoen, is het nodig de nieuwe aardgasleiding aan te leggen. Op die manier kan de NAM ook in de toekomst voldoende aardgas leveren op die momenten, dat het nodig is.

Naast een gastransportleiding wil de NAM ook een aardgascondensaatleiding aanleggen.
De condensaatleiding kan tegelijkertijd worden aangelegd met de gastransportleiding. Aardgascondensaat is een waardevol bijproduct dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Momenteel wordt dit condensaat per vrachtwagen afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie.
Een nieuwe condensaatleiding vermindert het aantal transportbewegingen en is daardoor duurzamer en veiliger.

De doorsnede van de nieuwe gastransportleiding is 120 cm (48 inch). De doorsnede van de nieuwe aardgascondensaatleiding wordt 20 cm (8 inch). De leidingen komen gemiddeld op zo’n 1,5 meter diepte te liggen. In de startnotitie worden twee mogelijke routes voor de leidingen omschreven en is er meer gedetailleerde informatie te vinden over de plannen van de NAM.
De totale lengte van het leidingentraject is ongeveer 30 kilometer, afhankelijk van het tracé dat gevolgd wordt.

Op het project, bekend onder de naam ‘aardgastransportleiding NorgroN’, is de zogenoemde rijkscoördinatieregeling van toepassing. Voor het tracé van de pijpleiding stellen de ministers van Economische Zaken en van VROM een rijksinpassingsplan vast, dat in de plaats komt van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarnaast coördineert het ministerie van Economische Zaken de vergunningsprocedures, en stemt die op elkaar af. De inspraak op de vergunningverlening wordt eveneens gebundeld. Voor de aanleg van deze leiding en voor het rijksinpassingsplan wordt een milieueffectrapportage geschreven. Met de ingediende startnotitie, waarin de basisgegevens van het project staan, is de procedure officieel van start gegaan.

Woensdag 28 april wordt er een informatieavond gehouden voor belanghebbenden. Deze avond vindt plaats in ‘De Gouden Leeuw’ in Zuidlaren en start om 19.00 uur. De NAM zal op deze bijeenkomst haar plannen uitvoerig toelichten, vertegenwoordigers van de overheid zijn beschikbaar voor uitleg over de rijkscoördinatieregeling.

Terug naar het nieuws overzicht